Uw vastgoedkantoor te Sint-Idesbald & Koksijde.

Voorwaarden

Door gebruik te maken van www.century21tackoen.be Aanvaardt de bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden en ziet hij af van elke aanspraak tegenover CENTURY 21 Tackoen, behalve in geval van opzettelijke fouten van CENTURY 21 Tackoen. Aanvaardt de bezoeker dat zijn mogelijk onwettige of verdachte handelingen worden meegedeeld aan de bevoegde diensten.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Het nieuws en algemene informatie in verband met vastgoed wordt u op geheel vrijblijvende wijze verstrekt. CENTURY 21 Tackoengarandeert niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Wij doen al het mogelijke om op de CENTURY 21 Tackoen website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. CENTURY 21 Tackoen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste, onvolledige of ongeschikte informatie, noch voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de CENTURY 21 Tackoen website, inclusief gedownloade bestanden.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de CENTURY 21 Tackoen website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Formulieren

Deze website bevat 3 formulieren:

  1. Nieuwsbriefformulier om zich in te schrijven op de nieuwsbrief
  2. Informatieformulier om meer informatie aan te vragen ivm een pand
  3. Contactformulier om contact met ons op te nemen

Daarvoor vult u een formulier in met uw persoonlijke gegevens. Deze communicatie valt onder het privacybeleid.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden. CENTURY 21 Tackoen zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de site en de bestanden die van de website kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. CENTURY 21 Tackoen kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. CENTURY 21 Tackoen raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn computer te installeren.

Intellectuele rechten

Geen enkele tekst, foto, tekening, grafiek of welk ander onderdeel ook uit de CENTURY 21 Tackoen website mag worden verspreid of op welke manier dan ook overgenomen, tenzij CENTURY 21 Tackoen hiervoor toestemming heeft verleend.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de CENTURY 21 Tackoen website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.